Vše Pohled

Omezení používání výrobků obsahujících diisokyanáty

Podle výnosu 74 přílohy XVII nařízení REACH, vyhlášeného nařízením (EU) 2020/1149 ze dne 3.8.2020, je uvádění na trh a používání výrobků obsahujících diisokyanát omezeno. Důvodem jsou škodlivé účinky tohoto materiálu na zdraví. Týká se všech látek, i jejich součástí, složek a směsí s koncentrací diisokyanátu vyšší nebo rovno 0,1 %.

Použití nebo uvedení na trh je zakázáno s výjimkou:

Pokud je a obalu vytištěno toto znění: "od 24. srpna 2023, před průmyslovým nebo profesionálním použitím je nutné provést příslušné školení".

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné musí zajistit, aby před komerčním nebo průmyslovým použitím byli jejich příslušní zaměstnanci, kteří tyto produkty zpracovávají, proškolení.

Proškolený personál smí používat výrobky v koncentracích vyšších, než je stanovený limit. Pro koncentraci nižší než 0,1 % neexistuje žádné omezení ani povinnost školení.

Termín, kdy toto vstupuje v platnost je 24.8.2023 (soukromých zpracovatelů se tato nařízení netýkají). Školení můžete např. absolvovat prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (váš BOZP specialista) nebo také online například na stránkách https://isopa-aisbl.idloom.events/048-cs .

Na našem webkatalogu jsou pak pro vás průběžně doplňována upozornění na nutnost školení u všech dotčených výrobků, příp. další odkazy.

A kterých výrobků se to konkrétně týká?

V zásadě se jedná o všechny výrobky, které jsou na bázi polyuretanu, ať už pěny, lepidla nebo těsnicí materiály.

Společnost Schachermayer jako velkoobchod je distributorem a dodavatelem, nikoliv výrobcem. Nemá teda povinnost pořádat tato školení. 

Pokud si naši zákazníci nejsou jisti, zda ke zpracování konkrétních produktů potřebují mít příslušné školení, mohou se obrátit na své obchodní zástupce společnosti Schachermayer, kteří jim tyto informace zajistí přes naše nákupní oddělení, včetně poskytnutí potřebných dokumentů - bezpečnostních listů apod. ke konkrétním produktům dodaných společností Schachermayer.

( )