Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977,
se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7
dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Fax: +420 244 001 340
Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Online: Pobočky | SCHACHERMAYER ® [CZ]

Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1.    Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2.    Rozsah platnosti
Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

3.    Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.
V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

4.    Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou
Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepravním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného mís- ta určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.
Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 349 Kč bez DPH. 
Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít roční paušální dopravné ve výši 10 000 Kč bez DPH. Tento poplatek se účtuje vždy na začátku roku. Pokud proběhne dohoda v průběhu roku, tak se určuje poměrná část vždy od začátku následujícího měsíce po vzniku dohody. Komisní balení zásilek je zpoplatněno následovně:
Komisní balení zásilek je zpoplatněno následovně:
•    1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
•    50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
•    100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH
Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.
Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyložila.
Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) po- tvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.
V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho pře- jde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

5.    Cena
Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny plateb- ní závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

6.    Platební podmínky
a.    Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.
b.    Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.
c.    Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.
d.    Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na po- kladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.
e.    Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7.    Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.
Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zcizováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.
Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmy člověku na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8.    Záruční doby a odpovědnost za vady zboží
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to
a.    při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
b.    při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
c.    při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrácení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.
Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300,-Kč (bez DPH).
Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

9.    Ochrana osobních údajů a zasílání novinek
Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/ datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10.    Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 25. 10. 2023

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o.
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a.    Způsob uplatnění reklamace a záruční doby
•    Ihned při přejímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
•    Ihned při přejímce zboží při dodávce spediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem spediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.
»» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:
•    foto etikety na poškozené zásilce
•    celkový pohled poškozené zásilky
•    celkový pohled poškozené položky
•    foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
•    (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
•    poškozené místo obalu
•    pohled do rozbalené zásilky
•    Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
•    Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.
b.    Posouzení reklamace
Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.
c.    Vyřízení oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:
1.    dodáním chybějícího zboží nebo
2.    opravou zboží nebo
3.    přiměřenou slevou z kupní ceny nebo
4.    dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže byt uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:
•    umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
•    (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
•    zanedbání odborné péče o zboží
•    nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
•    nevhodná přeprava či manipulace
•    nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
•    neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d.    Neoprávněně vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r.o.
Dojde-li při kontrole vraceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

-    kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
-    kupující si může toto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o.

Schachermayer, spol. s r. o.
V Praze dne 25. 1. 2022

Downloads