OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ), které tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu s kupujícími

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se stávající nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem (Schachermayer, spol. s r. o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba). Smluvní vztahy mezi stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud rámcová kupní smlouva či kupní smlouva nestanoví jinak.

2. Rozsah platnosti

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují prodej zboží mezi kupujícím a prodávajícím (Schachermayer, spol. s r. o.) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy či smluvního vztahu vzniklého dodáním objednaného zboží. Pro rámcovou kupní smlouvu odkazující na tyto OP upravující podmínky i pro dílčí kontrakty sjednávané na jejím základě platí, že prodávající i kupující považují tyto OP za nedílnou součást nejen rámcové smlouvy, ale i jednotlivých realizačních smluv uzavíraných na jejím základě, ledaže by mezi stranami bylo ujednáno jinak.
OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně či jinak na odlišných podmínkách. Ujednání stran v jednotlivých kupních smlouvách, pokud jsou odlišná od ustanovení v těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit s právem prodávajícího tyto změny odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci tříměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané v návaznosti na rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu z OR – IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru. Prodávající na vyžádání kupujícího zašle potvrzenou objednávku kupujícímu. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení i elektronickou cestou neodmítne.
Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný kupujícím v závazné objednávce prodávající přijal, čímž je mezi stranami uzavřena smlouva. V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných vhodných případech vznikne kupní smlouva neprodleným plněním prodávajícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. V případě nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího bez písemného potvrzení objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu dodání zboží po termínu požadovaném kupujícím.
Pokud prodávající nedodá včas zboží v termínu, k němuž se zavázal na základě písemného potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání zboží, sjednává se smluvní pokuta ve prospěch kupujícího tak, že v tomto případě je povinen prodávající uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty nedodané části dodávky, a to za každý i započatý den, v němž je prodávající v prodlení se splněním dodávky zboží. Oprávněně vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 14ti dnů po doručení písemné výzvy kupujícího. Nárok na úhradu smluvní pokuty však nevzniká v případech prodlení prodávajícího vyvolaného tzv. „vyšší mocí“ či v důsledku nesoučinnosti nebo neplnění povinností kupujícího dle smluvního vztahu.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je obvykle provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepravním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé daným obchodním případem. Cena za dodávku zboží není součástí prodejní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude účtováno dopravné s ohledem na výši ceny dodávky.
Dodávka zajišťovaná do místa stavby nezahrnuje vykládku a manipulaci. Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při složení zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.
V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned do poznámek přepravního/dopravního listu dopravce. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

5. Cena

Ceny jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny.
Strany tímto prohlašují a souhlasí, že fixování měnového kursu české koruny (CZK či Kč) k EUR jako společné měně dle Smlouvy o založení Evropské ekonomické organizace, doplněné Smlouvou Evropské unie (Maastrichtská smlouva), nebude v žádném případě důvodem pro předčasné ukončení nebo aktualizaci smlouvy mimo aktualizace cen uvedených ve smlouvě nebo v ceníku prodávajícího. Rovněž nebude možná odpovědnost jedné strany ke druhé za žádné přímé nebo dodatečné ztráty v souvislosti s výše uvedeným, pokud není v této smlouvě nebo nebude mezi stranami následně dohodnuto jinak.

6. Platební podmínky

Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit tzv. „předfakturu“, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti za dodržení zákonných ustanovení o maximální možné výši částky v hotovosti. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího v dohodnuté lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo složení hotovosti na pokladně společnosti. Prodávající je oprávněn, aniž by zaslal upomínku, požadovat na kupujícím v případě prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.
Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy.
V případě, že mezi stranami bylo dohodnuto zasílání daňových dokladů v elektronické podobě, kupující se tímto zavazuje s těmito daňovými doklady, mu tímto způsobem doručenými, nakládat v nezměněné podobě jako s doklady zaslanými v papírové podobě. Prodávající zaručuje, že tyto daňové doklady budou obsahovat všechny zákonné náležitosti a zaručuje rovněž autentičnost a původ vystavený daňových dokladů, dále integritu jejich obsahu a čitelnost ve vztahu k těmto daňovým dokladům uschovaným u prodávajícího. Smluvní strany prohlašují, že jejich hardwarové a softwarové vybavení umožňuje tuto výše uvedenou komunikaci a doručování. V případě event. nastalé nezpůsobilosti tohoto vybavení k uvedené komunikaci je smluvní strana, u níž tato nezpůsobilost nastane, povinna neprodleně informovat stranu druhou s tím, že se smluvní strany po dobu této nezpůsobilosti dohodnou na komunikaci náhradní.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem zaplacení úplné kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. jejím složením v hotovosti do pokladny prodávajícího. Všechny předměty prodeje (produkty) zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do úplného pokrytí všech závazků kupujícího vzniklých z jakéhokoliv důvodu z předmětné zakázky.
Platí-li kupující šekem nebo směnkou, přechází na něho vlastnictví až po faktické úhradě všech příslušných částek. Jako záruku tohoto práva je kupující povinen zajistit dodané zboží proti zničení, poškození nebo krádeži, a to veškerým úsilím, které by bylo možno od něho požadovat. Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zcizováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží, za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je-li jeho podnik v insolvenčním řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě, a to i v případě, kdy směnky nebo jiné druhy plateb, mají pozdější splatnost. Nebudou-li pozdější závazky uhrazeny ihned, vyhrazuje si prodávající právo požadovat od kupujícího výdej dodaného zboží bez jakýchkoliv překážek a dalších nároků, tzn., že kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho fyzické převzetí prodávajícím.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší tuto smlouvou tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

8. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a v obvyklé jakosti a provedení.
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím dle čl. 7 těchto OP za podmínky úhrady celé kupní ceny v souladu s kupní smlouvou.
Kupující je povinen případné zjištěné při převzetí zboží zjevné vady zakoupeného zboží reklamovat písemnou formou prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, kdy je povinen neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat. Právo kupujícího k reklamaci těchto zjevných vad po této lhůtě zaniká, jakož i nároky kupujícího na uplatnění práva z odpovědnosti za tyto vady.
V ostatním se uplatnění nároků z vad dodaného zboží na základě písemné reklamace s popsáním zjištěné vady zboží doručené prodávajícímu v záruční době řídí ustanovením § 2099 a násl. NOZ. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má tato práva:
- je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupujícího právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy.
- dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávajícího dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
- neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při reklamaci zboží je kupující povinen předložit fakturu nebo jiný daňový doklad prodávajícího, případně záruční list výrobce.
Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrácení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.
Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300, Kč (bez DPH).

9. Závěrečná ustanovení

Změny, doplnění a dodatky písemné kupní smlouvy, příp. potvrzené objednávky jsou platné jen tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oběma smluvními stranami. Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu budou pro projednání sporů mezi stranami místně příslušné soudy v Praze dle sídla prodávajícího v návaznosti na v tom kterém konkrétním případě zjištěnou věcnou příslušnost konkrétního soudu, a to mimo případů, kdy si strany zvolí v rámci event. uzavřené rozhodčí doložky pravomoc k projednání a rozhodnutí této věci rozhodčího soudu, rozhodců či rozhodce. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikajícím mezi nimi z uzavřených smluv a v souvislosti s nimi, je rozhodný český právní řád.

Přílohou těchto obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti. Tyto obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 1. 1. 2014.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem. Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:
Lhůty a způsob uplatnění reklamace
Ihned při přejímání zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřil: balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození. Ihned při přejímání zboží při dodávce spediční službou ověřil: balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození. Není-li vše v pořádku je potřeba to vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem spediční firmy zápis o škodě (v opačném případě nelze uznat reklamaci). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit prodávajícímu, a to nejpozději do 24 hodin od doručení. Rozdíly v počtu dodaného množství je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od doručení. Nejpozději do konce zákonné záruční lhůty, tj. do 2 let ode dne dodání zboží oznámil: výrobní vady, nebo funkční vady zaviněné výrobcem, které se objeví v průběhu používaní. Poznámka: Tato lhůta platí, není-li uvedeno u konkrétního výrobku jinak.
Reklamace se uplatňuje písemně ve výše uvedených lhůtách na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na adresu reklamačního oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a čas plněni. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady dodávky a požadavek klienta na způsob vyřízení reklamace. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

Způsob vyřízení reklamace

Posouzení reklamace: posouzení reklamace provede pověřený zaměstnanec naší společnosti, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu navržen způsob jejího vyřízení včetně event. lhůty pro odstranění zjištěné vady zboží. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a vyrozuměním kupujícího.

Vyřízení reklamace: v případě oprávněnosti reklamace lze tuto řešit opravou poškozeného zboží, slevou z ceny poškozeného zboží nebo výměnou neopravitelného zboží. Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže byt uznána v případě způsobení vady, poškození či zničení zboží vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím zákazníkem, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující. Jde například o tyto případy:
- umístění či uskladnění výrobku na nevhodném místě (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbaní odborné péče o výrobek
- nevhodné zacházení ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či špatná manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení výrobku
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.


V souladu s ustanovením §14 zákona 378/2015 Sb. je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce. www.coi.cz

Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky a Reklamační podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 1.1. 2014 jako nedílná součást obchodně právních vztahů s každým kupujícím.


Prohlášení firmy Schachermayer, spol. s r.o.,
IČ: 161 88 977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7
o ochraně osobních údajů

Ochrana údajů našich zákazníků jako odběratelů našeho zboží je pro firmu Schachermayer, spol. s r. o. (dále jen „Schachermayer“) důležitý požadavek, který neustále zohledňujeme při našich obchodních vztazích, kdy se řídíme důsledně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto údaje Údaje firma Schachermayer shromažďuje a zpracovává zejména z následujících zdrojů, a to:
* informace, které získáme přímo od zákazníků na základě písemných objednávek a uzavřených smluvních kontraktů
* informace, které od zákazníků získáme při telefonických rozhovorech, při jejich návštěvě na našich provozovnách či na našich internetových stránkách
* informace, které o zákaznících získáme z jiných zdrojů, např. z komerčně dostupných zdrojů.
Všechny informace, které firma Schachermayer takto zpracovává při své obchodní činnosti v příslušných počítačových programech, lze i kombinovat tak, aby byla zdokonalena vzájemná obchodní komunikace a byla naplněna prospěšnost užití těchto informací pro obě strany.
Firma Schachermayer v žádném případě mimo dále uvedeného neposkytuje a ani nezpřístupňuje údaje zákazníků třetím osobám. Uvedené osobní údaje včetně e-mailové adresy zákazníka mohou být sděleny či použity pouze:
1. interně na naše provozovny
2. přepravcům našeho zboží za účelem doručení zákazníkovi
3. k poskytování výrobků a služeb zákazníka
4. k informování zákazníka o výrobcích a službách společnosti Schachermayer
Uvedené údaje zákazníka včetně e-mailové adresy zákazníka lze sdílet:
* s pečlivě vybranými obchodními partnery pro účely společných propagačních akcí nebo jiných společných programů, avšak pouze se souhlasem zákazníka
* s dalšími externími dodavateli služeb (třetími stranami), kteří realizují nejrůznější obchodní aktivity naším jménem
* s našimi externími dodavateli služeb, kteří zákazníkům jménem společnosti Schachermayer a jejích obchodních partnerů zasílají společná sdělení, která by pro zákazníky mohla být užitečná

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je součástí „Obchodních podmínek“ společnosti Schachermayer vydaných ke dni 1. 1. 2014.
Seznámením se s tímto prohlášením firmy Schachermayer zákazník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a využíváním jeho údajů v rámci vzájemné obchodní spolupráce ve výše uvedeném rozsahu.
Zákazník má právo rozsah tímto uděleného oprávnění firmě Schachermayer zúžit či odejmout, a to formou písemného sdělení.

V ......................................... Dne ..................................
Podpis: ..........................................................................
Zákazník se s prohlášením seznámil a s tímto souhlasí
Schachermayer, spol. s r. o.